Rättvist – om juridik

Sida 2

RSS

En advokat kan prata för dig

10 Oct 2020

Både ett brottsoffer och en förövare har rätt till advokat i Sverige. Rättssäkerheten innebär att lagen beaktas och att alla behandlas med respekt och rättvisa. Advokaten för din talan.

Inför lagen är vi alla lika, är ett talesätt. Men man kan också bli helt paralyserad vid tanken på en förestående rättegång. För att ha en ärlig chans behöver man anlita en advokat som kan se saken ur sin klients synvinkel och agera professionellt.

En pålitlig företrädare

Bor man i södra Sverige är det ganska naturligt att man exempelvis anlitar en skicklig brottmålsadvokat i Malmö. Du berättar om din syn på saken och den situation du har hamnat i. Därefter kan en advokat bedöma dina chanser och möjligheter utifrån vad lagen säger. En advokat med erfarenhet vet hur man handskas med problemen, för han har redan företrätt flera andra personer i en liknande belägenhet. Man kan också titta på liknande rättsfall i Sverige och hur domar har utfallit. En advokat har ett mycket stort kontaktnät och kan få goda råd av sina kollegor när det gäller att se saken ur din synvinkel. Taktik kallas det, och det är ibland svårt att tänka klart själv för en klient, så därför behöver man anlita en stabil och juridiskt kunnig företrädare. En brottmålsadvokat kan analysera läget.

Försvarsadvokat eller målsägandebiträde

Brottmålsadvokatens roll beror på vad saken gäller. Är du anklagad för ett brott är han din försvarsadvokat och finns på plats både vid polisförhör och rättegång. Du ska ha en rättvis chans att få din sak prövad, och en advokat försöker få dig frikänd. I annat fall kan din försvarsadvokat både peka på förmildrande omständigheter och yrka på ett kortare straff och lägre böter.

Brottsoffer har en särskilt utsatt situation i rätten. Dels har de utsatts för ett trauma och dels kan det vara obehagligt att berätta om det offentligt och tvingas peka ut förövaren. Ett brottsoffer behöver ett målsägandebiträde. Här ska brottmålsadvokaten vara till hjälp och föra klientens talan, vara en stödperson och begära ett så högt skadestånd som möjligt. När offret är ett barn och förövaren en vårdnadshavare är det en extra känslig situation. Barnet har då rätt till en särskild företrädare, och även då träder brottmålsadvokaten in med sin expertis och sitt professionella agerande. Barn är extra sårbara, och man kan förstå vilket trauma det är att tvingas ange sina föräldrar och att växa upp i en så otrygg miljö.

Entreprenadjuridik för dig som har byggplaner

5 Oct 2020

Att inleda ett samarbete om en byggnation kan vara ett stort projekt - eller ett mindre. För att allt ska flyta på och allt vara utrett från början behövs kunskaper och avtal. Lär dig mer här.

Entreprenadjuridik är ett område av juridiken som är ganska specialiserat. Inte desto mindre är det något som många behöver sätta sig in i. En byggnation innefattar nästan alltid ett samarbete mellan ett antal företag - från två och upp till många.

Ansvarsfördelning och avtal är helt nödvändigt i detta sammanhang. Både för att alla ska ha helt klart för sig vad de ska göra och för att alla krav från myndigheter och andra ska uppfyllas. Det är ofta komplicerat även för den som är insatt i förfarandet.

En entreprenad måste genomföras med tillstånd enligt miljöbalken och enligt de specialförfattningar som finns för området. Området skiljer sig från den vanliga byggrätten genom att arbetet utförs av annan part. Vanligen används ett av två standardavtal, kallade AB 04 och ABT 06. Det förstnämnda används då beställaren står för planeringen. Det andra då entreprenören är den som har planeringsansvar.

Vad är det som behöver avtalas vid en entreprenad?

En entreprenad kan vara olika stor. Det kan handla om två företag som gemensamt bygger en fastighet, en väg eller någon annan anläggning. Oftast handlar det om betydligt fler inblandade än enbart två firmor. Vem som ansvarar för vad, i vilken ordning saker ska och behöver göras spelar roll. Vem som tar myndighetskontakter och juridiskt ansvar likaså. Vilka leverantörer som anlitas för byggnationen och vem som fakturerar vem.

Skulle det uppstå tvister får det inte heller råda något tvivel om vem som ansvarar för vilket område av projektet. Det är en mängd frågeställningar som måste beaktas och redas ut innan man ens startar byggnationen.

Entreprenadjuridik och byggrätt

I Sverige liksom i de flesta andra länder regleras naturligtvis projekt inom byggnation, entreprenad eller inte, av lagen. Oavsett vad man väljer att skriva i ett avtal mellan deltagande parter gäller svensk lag. Den kan inte avtalas bort genom några som helst avtal utan lagen gäller i första hand.

Det är lätt att inse att man som deltagare i en entreprenad bör försäkra sig om ett korrekt förfarande genom att engagera en juridisk firma. De kunskaper och den erfarenhet en dylik besitter kan inte ersättas av någon annan. Ett korrekt skrivet avtal förutsätter insikt och kunskap som endast en jurist förväntas besitta. En tidig kontakt förhindrar problem.

Att handskas med en svår situation

27 Sep 2020

En skilsmässa med åtföljande vårdnadstvist är aldrig kul. Ändå går inte alltid allt som man vill och det är något man kan behöva ta tag i. Det ska man inte göra ensam, och det behöver man inte heller!

En skilsmässa är en vardaglig sak idag. Det händer många att man en dag finner det omöjligt att fortsätta ett förhållande. Inga höjda ögonbryn brukar synas till då det händer. För alla inblandade är det ändå så långt ifrån en vardaglig sak som man kan komma.

Ibland rör en skilsmässa eller separation bara två personer, men ofta är man fler än så - många har minderåriga barn att ta hänsyn till. För de flesta fungerar det. Men inte för alla.

Hur uppstår en vårdnadstvist och hur löser man den?

En vårdnadstvist är sällan något som plötsligt briserar som en bomb. De flesta vårdnadstvister uppstår under en längre period av oenighet. När den eskalerar eller börjar slita alltför mycket på parterna inser man kanske att det är dags att ta nya grepp. Kanske t o m radikala grepp. Vi har en vårdnadstvist.

En sådan tvist ska inte förväxlas med begreppet umgängesrätt. Och umgängesrätt ska inte tolkas som att föräldrar till varje pris ska ha rätt till att träffa sina barn. Det är barnen som har rätt att ha relationer med sina föräldrar. Det är en liten men viktig skillnad. När föräldrar tappar sin vuxenroll och inte kan enas om det som tillhör vardagen för de gemensamma barnen - uppfostran, skolgång, semestrar - behöver de hjälp.

Juridiken bakom vårdnadstvisten

Gemensam vårdnad är det som alltid eftersträvas och som anses vara bäst för barnen. I de fall där detta inte fungerar kan en förälder ta beslutet att begära enskild vårdnad. I vissa fall kan det vara så att en förälder bedöms inte kunna fungera som vårdnadshavare. Det kan handla om brottslighet som våld eller annat. Det kan handla om sjukdom av psykisk, eller i vissa fall fysisk, art som gör att föräldern inte kan hantera situationen.

Det juridiska förhållandet mellan föräldrar och deras barn regleras i Föräldrabalken, och den kan faktiskt vara nyttig läsning. Sedan är det en annan sak hur rätten vanligen tolkar lagen och då behöver du en juridiskt kunnig person i närheten. Du behöver en advokat som agerar som ditt ombud. Många tvekar inför att driva saken i rätten och inför tanken på arvoden. Men frid är värt det och kostnadsfrågan kan lösas den med.

Ta hjälp tidigt i vårdnadstvisten

16 Sep 2020

Har ni separerat och har svårt att komma överens om var barnen ska bo? Kommunens socialtjänst kan ofta hjälpa till att medla, eller så kan man ta hjälp av en erfaren familjerättsjurist.

Vid en vårdnadstvist måste man alltid utgå från barnets bästa. Vad föräldrarna vill saknar helt betydelse. Som vårdnadshavare ska man fatta viktiga beslut i barnets liv, och det kan till exempel röra saker som var hen ska gå i skolan eller bo. Gemensam vårdnad anses oftast vara det bästa för barnet och rätten utgår alltid från att föräldrarna i första hand ska ha gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad behöver dock inte betyda att barnet ska ska bo lika mycket hos båda föräldrarna, utan det kan vara att det bästa för barnet är att bo hos den ena föräldern och ha ett regelbundet umgänge med den andra.

Viktigt att alltid lyssna på barnet

Ska ett växelvis boende fungera så kräver det att vårdnadshavarna kan kommunicera bra med varandra. Då blir det enklare för båda parter att tillgodose barnets behov såsom fritidsaktiviteter och att träffa vänner etc. En domstol lyssnar alltid till var barnet vill bo och ju äldre barnet är desto större hänsyn tas till hens vilja. Även om barnet bara bor hos den ena föräldern har hen rätt att träffa och umgås med den andra. En förälder kan ibland anses ha förbrukat sin rätt att träffa barnet. Det kan exempelvis vara om föräldern har missbruksproblem eller om den skadar barnet. Även psykisk ohälsa och samarbetssvårigheter kan leda till att en förälder förlorar rätten att träffa barnet.

Skriv ett umgängesavtal

I de fall en domstol dömer till enskild vårdnad bestäms också om barnet ska ha rätt till umgänge med den andra föräldern. En vårdnadstvist är en känslig process för både barn och vårdnadshavare. Därför kan det vara bra att så tidigt som möjligt ta hjälp av en familjerättsjurist med stor erfarenhet av vårdnadstvister. Ofta kan man lösa konflikten genom medling och samtal, men går inte detta så måste tvisten lösas i domstol. Då kan det ta så lång tid som två år innan tvisten är löst. Viktigt att komma ihåg är att även om rätten ger den ena föräldern ensam vårdnad så har den andra fortfarande rätt att träffa barnet. Detta kan man med fördel reglera i ett umgängesavtal. Ett sånt avtal gör det omöjligt för vårdnadshavaren att flytta långt bort med barnet då det i så fall skulle innebära att umgängesavtalet bryts. Läs mer om familjerätten på denna hemsida: https://www.familjerätthelsingborg.nu

Ta hand om barn tillsammans

1 Sep 2020

Bara för att man går isär som ett par så innebär det inte att man är osams gällande barnen. De flesta par fortsätter att ha gemensamt ansvar för sina barn. Men vad innebär gemensam vårdnad?

Normalt sett har båda föräldrarna vårdnaden om sina barn. Det är endast ifall en förälder inte önskar detta som man kan få ensam vårdnad. Ibland är det för att den ena föräldern inte anses lämplig av någon anledning. Eller för att den ena föräldern inte själv vill ha det ansvaret. Men om ingen av föräldrarna gör någon åtgärd så har båda automatiskt samma ansvar. Även ifall man är osams om relationen så kan det gå bra när det kommer till barnens väl.

Praktiskt innebär det att man båda just ska se till att barnen har det bra. Men det innefattar även att båda ska ta del av information och ge sitt godkännande. Det kan vara vad som händer i skolan. Om barnen blir sjukt eller skadas och behöver vård. Byte av skola. Eller godkännande av båda föräldrar ifall barnet ska flytta från adressen där det är skrivet.

Boende och vård

Att ha gemensam vårdnad är däremot inte detsamma som att man delar barnens boende lika. Med ett lika ansvar är det föräldrarna själva som bestämmer hur de vill dela på boendet. Ibland kan den ena föräldern själv välja att inte ha sina barn lika mycket. Det kan bero på att man har ett arbete som innebär att man inte kan ta hand om barnen lika mycket. Eller så kanske man bor långt ifrån barnens skola så det är praktiskt svårt att lösa. Man kan också ändra delningen hur och när man själva önskar. Så länge båda föräldrarna är överens.

Ense men oense

Det händer att föräldrar är ense om barnens vårdnad men oense om barnens boende. Då finns det åtgärder som man kan ta till för att försöka lösa tvisten. Socialen kan göra ett första försök till en lösning. Om det inte går så kan ärendet gå vidare till tingsrätten. Men det kan också bero mycket på hur gamla barnen är. Om barnen är över tolv så brukar rätten ta hänsyn till vad barnen själva vill.

Med hänsyn menas att man lyssnar till barnens önskemål men inte alltid följer vad barnen vill till punkt och pricka. Det kan exempelvis ha att göra med att man bedömer den ena föräldern som olämplig för en längre boendetid.

Ibland är det extra viktigt att ha rätt person vid sin sida

28 Aug 2020

Juridik är ett komplext ämne. Det gör det omöjligt för en advokat att behärska alla olika områden. De flesta advokater specialiserar sig därför bara inom ett eller ett par rättsområden.

Alla advokater är specialiserade inom olika rättsområden som familjerätt, bolagsrätt, arbetsrätt och brottmål med flera. Detta då juridik är ett stort och invecklat ämne som innefattar så många olika områden. Dessutom är lagboken tjock och det är omöjligt för en jurist att kunna läsa in sig på eller vara bra på alla ämnen. En advokat som åtar sig uppdrag inom många olika rättsområden bör man därför akta sig för. Särskilt om man är misstänkt för eller står åtalad för något så allvarligt som ett brott.

Vid allvarligare brottmål har man rätt att själv välja sin försvarare

Är man misstänkt för ett brott som kan ge fängelse har man rätt att själv välja sin försvarare. Man behöver alltså inte ta den offentliga försvarare som rätten utser, utan kan be att få någon annan. Det är viktigt att man känner förtroende för den person som ska försvara och bistå en genom hela processen. Har man inte tidigare varit i en liknande situation är det inte så lätt att veta vilken advokat man ska kontakta, men det är viktigt att man väljer någon som är specialiserad på just brottmål. Det är alltid bra att gå på rekommendationer från vänner och familj. Kan man inte det får man göra en sökning på nätet, exempelvis på “brottmålsadvokat i Helsingborg”.

Så ska en skicklig brottmålsadvokat vara

Det är viktigt att den brottmålsadvokat man anlitar har den tid som krävs för målet och inte är alltför uppbokad med andra klienter. Detta då advokaten ifall att det behövs ska bedriva egna utredningar och hitta vittnen och inte bara gå på polisens arbete. Advokaten ska även förbereda sin klient inför polisförhör och de frågor som kan tänkas ställas och sedan även vara med vid förhören. Sitter man dessutom häktad blir advokaten den som håller kontakten med yttervärlden och hjälper till med att underrätta arbetsgivare och kanske se till så att hyran betalas i tid. Att vara misstänkt för ett brott kan vara väldigt jobbigt och det är viktigt att man känner stort förtroende för sin brottmålsadvokat. Skulle man inte göra det eller om något ändras på vägen ska man inte tveka att byta advokat så fort som möjligt.

Brottmålsadvokaten ska ha erfarenhet av den typ av brott som det gäller

26 Aug 2020

Att åtalas för ett brott är allvarligt och det kan få stora konsekvenser för livet och framtiden. Därför är det jätteviktigt att man ser till att anlita en skicklig brottmålsadvokat.

Det finns tillfällen i livet då man inte ska lämna saker åt slumpen, som exempelvis om man är misstänkt för eller står åtalad för ett brott. Om brottet har en straffsats på minst sex månader har man rätt till en offentlig försvarare. Man brukar då få en försvarare utsedd av domstolen men man bör istället välja och föreslå en annan advokat. Det är viktigt att anlita en brottmålsadvokat som är specialiserad på det brott som man är misstänkt för. Är man misstänkt för bokföringsbrott ska advokaten vara kunnig i bokföring och ekobrott etc.

Så ska en bra brottmålsadvokat agera

Tyvärr finns det både bra och mindre bra brottmålsadvokater. En advokat som specialiserar sig på alltför många ämnen är sällan skicklig och bör undvikas. Juridik är ett komplext ämne och det är omöjligt att vara bra på allt. Det är även viktigt att advokaten har den tid som ett brottmål ofta kräver och inte är uppbokad med för många klienter på en gång.

En bra brottmålsadvokat förbereder sin klient inför polisförhör och de frågor som kan tänkas ställas och är också personligen närvarande. Advokaten ska även ibland bedriva egna utredningar och hitta vittnen och inte bara bygga målet på polisens uppgifter. Det är viktigt att man känner förtroende för sin advokat och litar på att denne gör sitt yttersta. Att ha en socialt begåvad advokat kan i vissa fall underlätta i kontakt med andra inblandade parter.

Är man missnöjd ska man byta advokat

Att bli dömd för ett brott kan få konsekvenser för det framtida arbetslivet då en prick i brottsregistret finns kvar i mellan fem till tio år. Därför är det viktigt att man ser till att anlita en så skicklig brottmålsadvokat som möjligt. Vet man inte vem man ska kontakta får man söka på internet eller via Advokatsamfundet där också advokatens specialområde finns listat. En advokat ska inte åta sig ett uppdrag som den inte tror att den klarar av. Men det kan ändå vara en bra idé att fråga advokaten om den har god erfarenhet av den typ av brott det gäller. Viktigt att känna till är att man alltid kan byta advokat, även vid ett senare tillfälle.

Vikten av bindande avtal och kontrakt

28 Jul 2020

Ligger ni i startgroparna för att dra igång ett nytt byggprojekt? Ta hjälp av en jurist och skriv ett korrekt avtal med alla inblandade innan ni börjar så undviker ni många problem.

Ett korrekt skrivet avtal mellan olika aktörer och beställare gör att risken för missförstånd minskar vilket leder till mindre problem genom hela byggprocessen. Alla inblandade parter i bygget har nytta av ett korrekt avtal. Både beställare, entreprenörer och underentreprenörer. Detta för att bygget ska bli klart i tid. Därför är det viktigt att alla inblandade gör det arbete som de har åtagit sig att göra enligt avtalet som man skriver. Detta för att undvika förseningar som ofta även påverkar budgeten. Det finns särskilda standardavtal som man kan använda sig av men de är inte alltid kompletta eller går att applicera på alla byggprojekt. Det är därför bättre att anlita en särskild entreprenadjurist som vet vad som är viktigt i ett byggprojekt.

Låt en entreprenadjurist sköta kontakten med myndigheter

Det är dessutom ofta många krångliga regler och lagar som man måste ta hänsyn till och tillstånd behövs nästan alltid från olika myndigheter. Det är inte alltid så lätt att veta var man ska börja och alla tillstånd och allt pappersarbete kan lätt göra att hela bygget försenas i väntan på myndigheternas svar. En entreprenadjurist kan sköta all kontakt med myndigheter och se till att alla avtal och tillstånd kommer på plats. En jurist är väl insatt i myndighetsprocesser och kan även deras särskilda språk vilket underlättar och missförstånd kan lättare undvikas. Att ta hjälp av en entreprenadjurist leder oftare till att man har alla tillstånd på plats mycket snabbare och byggprojektet blir också färdigt fortare. Ur ekonomisk synvinkel är detta också givetvis bra då man snabbare kan gå vidare till nästa byggprojekt.

Välj en juristbyrå med gedigen erfarenhet

Håller man på att planera ett framtida byggprojekt ska man kontakta en entreprenadjurist så tidigt som möjligt i processen. Vänd er till en juristbyrå med lång erfarenhet och bred kompetens. Fråga efter referenser och vilka andra byggprojekt som de arbetat med. Det kan vara en god idé att konsultera två olika juristbyråer för att få en uppfattning om prisbilden och om de arbetar annorlunda. Det är viktigt att ha en entreprenadjurist som man känner förtroende för och som har all den tid som kan behövas för att få alla kontrakt på plats och tillstånd från myndigheter.

Går upplysningsplikt före undersökningsplikt?

5 Jun 2020

Här går vi igenom en fråga som ofta kommer upp inom fastighetsjuridiken. Vad går först vid en bostadsaffär – undersökningsplikt eller upplysningsplikt? Vi har frågat en erfaren fastighetsjurist i Stockholm – här är svaren:

Vad är det som gäller egentligen när en bostadsrätt eller villa byter ägare om den nya ägaren exempelvis upptäcker en lukt av mögel i badrummet som i sin tur avslöjar besvärliga fuktskador? Är det säljarens uppgift att berätta om detta om det är uppenbart att vederbörande måste ha känt lukten av mögel eller är det köparens uppgift att undersöka varje vrå av objektet.

Köparen har en omfattande undersökningsplikt

Dessa saker regleras i jordabalken och köplagen. Enligt köplagen har köparen en omfattande undersökningsplikt och får som regel inte åberopa fel som borde ha upptäckts vid en noggrann undersökning. Det ställs alltså höga krav på köparens kunskaper och noggrannhet vid besiktningen. Finns det fel i fastigheten som köparen borde kunna upptäcka vid en noggrann undersökning så bör säljaren inte göras ansvarig, särskilt om de aktuella felen är rimliga med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och tidigare användning. I de flesta fall är det dock inget krav på att köparen ska göra några ingrepp i byggnaden, men upptäcker du något som kan tyda på att det kan finnas ett fel så är köparen skyldig att undersöka den bakomliggande orsaken till felet. Undersökningsplikten är alltså större än att bara gå runt och titta på fastigheten.

Undersökning ett måste om fel ska åberopas

Om undersökningsplikten inte fullgörs så kan köparen i regel inte åberopa några fel. Om det dessutom finns något som redan från början känns misstänkt så har köparen ett ännu djupare krav på sig att undersöka. Men undersökningsplikten kan också bli mindre om säljaren lämnar positiva och lugnande besked om fastighetens tillstånd. Ju mer preciserade säljarens uppgifter är, desto större anledning har köparen att lita på att fastigheten är i det skick som säljaren uppger. När det handlar om köp av bostadsrätt så är undersökningsplikten inte lika stort som när man köper en villa eller någon annan fastighet. Men hur stor undersökningsplikten är varierar från fall till fall beroende på hur lätta skador och eventuell lukt var att upptäcka.

En fuktskada är svår att upptäcka

I exemplet fuktskador så måste man tänka på att de ofta är svåra att upptäcka - och man får förmoda att undersökningsplikten är uppfylld. Men om det är rimligt att lukten hade upptäckts så kan säljaren inte göras ansvarig.

Men att säga att upplysningsplikten går före undersökningsplikten rent generellt kan man inte säga. Säljaren kan nämligen bara ha upplysningsplikt om brister som vederbörande känner till eller som kan anses vara normala i förhållande till fastighetens ålder. Upplysningsplikten gäller alltså inte för sådant som köparen borde ha upptäckt vid undersökningen.

Västkustens bästa juridiska hjälp!

3 Jun 2020

Det är bra att anlita en professionell advokat från början när man skriver juridiska dokument. Det blir då korrekt direkt och man knôr inte in saker som inte är förenligt med Svea Rikes lag.

Salta vindar, goa gubbar och räkmackor, vad kan bli mer genuint göteborgskt än så? Att hoppa på en spårvagn och hitta ett nytt område att upptäcka är alltid lika spännande. Många är de göteborgare som vandrat på gatorna i Haga och tjingsat på en och annan flanör och tjôtat lite grand med folk man träffat. Det är aldrig långt till något i Göteborg oavsett om man är ute efter centrumkärnan, lantlighet eller havet. Är man hungrig finns det allt att välja på; från enorma kanelbullar i Haga till smarriga räkmackor i Gothia Towers. Även om de allra flesta är goa gubbar så finns det också en och annan ful fisk eller andra saker man kan behöva hjälp med på juridisk väg.

Juridisk hjälp behövs både i Biskopsgården och i Örgryte

Juridisk hjälp kan vara allt ifrån en enkel juridisk rådgivning till att få hjälp att skriva kontrakt eller driva en process med hjälp av en jurist eller en advokat. Kanske behöver det bestridas en parkeringsbot från parkeringen vid Slottsskogen, eller skrivas äktenskapsförord innan det är dags att säga ”ja” i Trädgårdsföreningen. Det är viktigt att alla dokument är korrekt juridiskt skrivna i allt från testamente till köpekontrakt. Är något felaktigt kan en motpart riva upp allting igen och handlingarna är ogiltiga. När man skall skriva kontrakt är det bra att ha kontakt med en jurist. Jurister får inte ta ställning för eller emot någon part, utan skall se till att allting blir rätt gjort enligt de lagar och regler som finns.

Samma grundutbildning men olika titlar

Jurister och advokater har gått samma juridiska grundutbildning via exempelvis Handelshögskolan i Göteborg. Det som skiljer dem åt är att advokaten har arbetserfarenhet på en advokatbyrå samt en kortare vidareutbildning hos Advokatsamfundet. Ytterligare en viktig skillnad är också att advokat är en skyddad titel, vilket gör att det är straffbart att använda sig av den om man inte är advokat på riktigt. Det spelar ingen roll när man letar efter en advokat i Göteborg. Det finns alltid någon som jobbar jour och kan hjälpa till oberoende om man bor i Askim, Angered eller någonstans däremellan. Alla kan behöva juridisk hjälp ibland, så dra dig inte för att ringa när du behöver det.

Bodelning vid samboförhållande

9 May 2020

Här berättar vi mer om vad som gäller vid en bodelning efter ett samboförhållande. Ett bodelningsavtal är alltid viktigt vid en skilsmässa, men det är lätt att glömma att det på många sätt är viktigt även i ett samboförhållande. När sambos separerar sätter avtalet en juridisk punkt för alla ekonomiska förbindelser och redogör dessutom för vem som ska ha vad. Dessutom är det viktigt med en bodelning för att båda parter var för sig ska kunna ta nya bolån. Om man inte har ett bodelningsavtal i ett samboförhållande så kan det alltså uppstå en hel del problem.

Egendom och skulder ingår vid en bodelning

Vad ska då tas upp i bodelningsavtalet? Bara samboegendom och eventuella skulder som är kopplade till samboegendomen är det som ska ingå. Inom begreppet samboegendom ryms en hel del. Den permanenta bostaden samt bohaget (möbler, husgeråd, elektronik och annat), men det ska ha köpts för gemensam användning under tiden då personerna varit tillsammans. Saker som parterna ägt var för sig sedan tidigare räknas inte som samboegendom. Vid bodelningen delas samboegendomens värde (skulder avdragna) lika mellan parterna. Lagen tar inget hänsyn till vem som faktiskt äger eller har finansierat den gemensamma bostaden eller bohaget när bodelningen ska genomföras.

Stora risker att inte ha ett avtal

Det finns självklart en del risker med att inte upprätta ett avtal för bodelning. Det innebär att de ekonomiska mellanhavanden som finns mellan sambos inte är avslutade och en risk att banker inte godkänner enskilda nya bolån när parterna vill starta om sina liv var för sig. Dessutom kvarstår rätten att begära bodelning ett år efter att ni flyttat isär. Ett bodelningsavtal kan alltså vara mycket viktigt, så se till att kontakta en erfaren jurist som kan hjälpa er att upprätta ett. Det är alltså viktigt att tänka på framtiden redan innan ni flyttar ihop som sambos. Om inget avtal är skrivet är det sambolagen som styr hur saker och ting ska fördelas och då är det stor risk att ingen av parterna blir nöjd.

Bostaden leder ofta till konflikt

Bostaden hamnar ofta i fokus vid en bodelning, oavsett om det handlar om ett äktenskap eller ett samboförhållande. För att sambolagen ska gälla måste bostaden ägas gemensamt eller ha förvärvats för gemensamt bruk. Om ena parten äger en bostad innan samboskapet kan alltså inte den andra parten hävda sig att rätt till bostaden när förhållandet upphör. Om ett sambopar köper en lägenhet för gemensamt bruk så har båda rätt till lägenheten när förhållandet upphör, och detta gäller oavsett hur mycket de båda parterna har betalat för bostaden. Detta förutsätter dock att samboskapet har pågått under en längre tid.

Får barn från 12 år bestämma hos vilken förälder de ska bo?

23 Apr 2020

Vid en separation kan det vara mycket tufft för såväl föräldrar som barn. Vem vänder man sig till för råd och hjälp? Hur mycket har barnen att säga till om och vad händer om man är oense?

Separationer är aldrig lätta för någon inblandad, och har man barn så kan det vara ännu mer utmanande. Om man väljer att bo kvar i närheten av varandra så kan man hitta de lösningar på boendet som man själva väljer att ha. Så länge alla är överens så är det ingen som kommer att ha åsikter gällande upplägget. Men om man bor långt ifrån varandra eller om barnet själv har åsikter om hos vem det vill bo mer tid, eller kanske på heltid, så kan det ibland vara svårt att vara överens som föräldrar. Det finns en myt som säger att barnet själv får bestämma hos vem det ska bo, när barnet fyllt tolv. Och det är endast en myt. Från tolv års ålder, eller när rätten bedömer barnet som tillräckligt moget för att fatta beslut gällande sitt boende, så kan rätten lyssna på barnet och bedöma barnets önskan som något man ska lyssna på.

Påverkan eller hot

Men det finns även situationer där rätten väljer att gå emot barnets vilja. Det är ifall rätten bedömer att föräldern, som barnet vill bo mer hos, inte har en lämplig miljö för barnet att vara i. Ibland tror barn att de måste välja en förälder som de känner att de måste ta hand om. Det kan vara en förälder som är missbrukare eller som mår mycket dåligt psykiskt. Men det kan även vara en förälder som misshandlar barnet eller bedriver incest, och barnet känner sig då hotat till att välja den föräldern.

Hjälp och råd

Antingen man separerar med eller utan barn så finns familjerätten som ett stöd. Man kan få hjälp såväl om man är oense som om man är ense men vill få alla papper och allt annat korrekt. Familjerätten dömer bland annat gällande bodelning, vårdnadstvister och boendetvister. Det kan vara skönt att få hjälp och att veta att vad som än beslutas så är det enligt lag och genom en objektiv bedömning av rätten. Man kan även få hjälp innan problem eller tvister uppstått, genom att skriva avtal, testamenten och så vidare. Att tänka efter i förväg underlättar ofta när man är oense. Vi rekommenderar att läsa mer på denna sida: https://www.familjerättstockholm.com

När kan man söka ensam vårdnad?

23 Apr 2020

Barnets bästa bör alltid komma först oavsett föräldrarnas inbördes relation. Ofta är det bästa för barnet att få kvar båda sina föräldrar i sitt liv, men vad gäller när så inte är fallet?

När två ogifta människor skaffar barn tillsammans får modern automatiskt ensam vårdnad om man inte gör en anmälan om gemensam vårdnad och faderskap till sin kommuns socialtjänst. När föräldrarna är gifta blir istället båda automatiskt vårdnadshavare för det nyfödda barnet. Skilsmässor är för många en smärtsam men trots allt ändå en relativt bra skött affär. Om ett par har gemensamma barn finns en betänketid innan skilsmässan går igenom och efter det löser sig ofta den nya vardagen med delad vårdnad och växelvis boende hos respektive förälder för barnet/barnen.

När den ena föräldern är olämplig som vårdnadshavare

När en av föräldrarna inte är lämplig att själv få ta hand om ett barn kan den andre föräldern få ensam vårdnad. Exempel på när en förälder kan anses vara oförmögen att på ett bra sätt ta hand om sina barn är om hen är allvarligt psykiskt sjuk, tung missbrukare av narkotika eller alkohol, pedofil, yrkeskriminell eller på något annat sätt lever sitt liv så det anses mycket olämpligt för ett barn att behöva vara en del av det. Ibland kan även föräldrarnas oförmåga att samarbeta vara så stor att det kan bedömas vara bäst för barnet med ensam vårdnad. Den förälder som får ensam vårdnad har rätt att själv fatta alla beslut som rör barnet - sådant som till exempel bostad, skolgång och sjukvård. Däremot är det inte detsamma som att den andre föräldern inte alls får träffa sitt barn. Umgängesrätt mellan barnet och föräldern finns fortfarande kvar i många fall.

Hur gör man för att ansöka om ensam vårdnad?

En ansökan om ensam vårdnad ska aldrig göras utifrån ens egna sårade och upprörda känslor av bitterhet mot den forna partnern. Här handlar det alltid om att se till barnets bästa. Den ena föräldern kan själv välja att frivilligt överlåta vårdnaden om barnet till den andre föräldern. Då kontaktar man socialtjänstens familjerättsenhet för att skriva avtal om vårdnad och umgänge. I annat fall kan man försöka med samarbetssamtal hos socialtjänsten. Fungerar inte det lämnar den förälder som vill ha ensam vårdnad in en stämningsansökan om det till tingsrätten där man bor. Om den andre föräldern motsätter sig detta blir det inledningen på en vårdnadstvist.

Ansöka om arbetstillstånd

10 Apr 2020

Vill du arbeta i Sverige och funderar på arbetstillstånd? Till exempel är det möjligt att utfärda ett arbetstillstånd i Stockholm? Här kan du läsa om just detta och kanske kan det hjälpa dig.

Det finns många regler när det kommer till arbetstillstånd och saker man måste tänka på. En fråga som kan uppstå är om det är möjligt att ansöka på plats i Sverige. Till exempel om det finns en möjlighet att ansöka om arbetstillstånd i Stockholm. Det finns en huvudregel som säger att den personen som ansöker om arbetstillstånd ska redan ha beviljats innan inresa i Sverige men det finns undantag för vissa yrkesgrupper. För att få korrekt information och hjälp på traven så är det en bra idé att kontakta en advokatbyrå som kan ge dig den bästa hjälpen. För en advokatbyrå har koll på vilka myndigheter som ska kontaktas och vad som krävs av den sökande. På så sätt blir processen med att söka arbetstillstånd mycket smidig och du kan känna dig säker på att du får rätt hjälp.

Vad krävs av den sökande?

Om du vill arbeta i Sverige och kommer från ett land utanför EU så måste du ha ett arbetstillstånd för att kunna få arbeta. Och vissa krav ska uppfyllas av dig som söker arbetstillstånd i Sverige. Först och främst måste du ha ett giltigt pass samt ett arbete som en arbetsgivare har erbjudit dig. För att det ska vara ett giltigt arbete så krävs det att det är ett arbete som kan ge dig rätt lön och villkor som är i linje med det avtal som gäller i den bransch ditt arbete befinner sig i. Detta krav gäller för att du som anställd och sökande ska behandlas rättvist i det svenska systemet. Anställningen som du har erbjudits ska ge dig en viss lön innan skatt samt att din framtida arbetsgivare ska betala in de försäkringar som gäller vid arbete. Som till exempel sjukförsäkring och pensionsförsäkring.

Det krävs inte alltid arbetstillstånd

Det finns vissa undantag där det inte krävs något arbetstillstånd. Det är i vissa fall som till exempel du kommer till Sverige som forskare och du kommer hit som en inbjuden gäst, för då får du ett speciellt arbetstillstånd. Om du kommer till Sverige som student och studerar på högskola då behöver du inget tillstånd. Är ditt land medlem i EU så behöver du heller inget tillstånd för att få arbete i landet. Läs mer på denna hemsida: https://sörmdal.se

Företagares värsta skräck

9 Apr 2020

Vad innebär det att gå i konkurs och hur går det till? För de flesta är det en katastrof när företaget måste läggas ner men det finns också de som passar på att tjäna pengar på andras olycka.

Att inte kunna gå runt utan vara tvungen att lägga ner sitt företag är många företagares värsta scenario. Om man bestämmer sig av egen fri vilja så är det en annan sak. Men för dem som kanske slitit i åratal med sitt livsverk och sedan ser det rinna ut i sanden, är det en katastrof på alla plan som en del aldrig återhämtar sig ifrån. När man blir tvungen att lägga ner sitt företag så innebär det inte enbart att företaget slutar existera utan allt som företaget äger säljs och de pengar man kan skrapa ihop används till att betala alla fordringar som finns. Om företagsformen är enskild firma så kan det även innebära att ägaren blir skuldsatt med summor som förstör privatekonomin under väldigt många år.

När det inte går längre

Beslutet om att sätta ett företag i konkurs kan komma från såväl fordringsägare som företaget självt. Kan man inte betala sina skulder och det inte finns någon utväg så finns det inte något annat alternativ. Men innan man kommit så långt bör man försöka likvidera alla onödiga tillgångar och kapa alla möjliga kostnader. Det finns även flera åtgärder man kan göra som att ta in fler ägare som kommer in med nytt kapital eller att göra en rekonstruktion, där man efter 3-12 månader kan vara i en position att i stort sett ha startat om företaget på nytt. Fördelen med en rekonstruktion är att avtal som exempelvis hyresavtal kan hävas i förtid, skulder läggs på is med mera.

Tjäna på andras olycka

En av åtgärderna som en konkursförvaltare gör är att sälja allt som kan inbringa pengar. Det kan vara varulager, maskiner och inventarier och det vanligaste är att det säljs på auktion av något slag. Antingen kan konkursförvaltaren själv hålla i auktionen eller så kan man anlita någon som håller i den, som till exempel något av de företag som man kan hitta auktionera ut konkurslager på internet. Det finns så mycket pengar att tjäna på detta att inte bara auktionsfirmorna utan även många privatpersoner livnär sig på att tjäna pengar på det som säljs ut från konkursbon, som kan vara allt från kläder till byggmaterial och grävmaskiner. 

← Äldre inlägg