Entreprenadjuridik för dig som har byggplaner

Att inleda ett samarbete om en byggnation kan vara ett stort projekt - eller ett mindre. För att allt ska flyta på och allt vara utrett från början behövs kunskaper och avtal. Lär dig mer här.

Entreprenadjuridik är ett område av juridiken som är ganska specialiserat. Inte desto mindre är det något som många behöver sätta sig in i. En byggnation innefattar nästan alltid ett samarbete mellan ett antal företag - från två och upp till många.

Ansvarsfördelning och avtal är helt nödvändigt i detta sammanhang. Både för att alla ska ha helt klart för sig vad de ska göra och för att alla krav från myndigheter och andra ska uppfyllas. Det är ofta komplicerat även för den som är insatt i förfarandet.

En entreprenad måste genomföras med tillstånd enligt miljöbalken och enligt de specialförfattningar som finns för området. Området skiljer sig från den vanliga byggrätten genom att arbetet utförs av annan part. Vanligen används ett av två standardavtal, kallade AB 04 och ABT 06. Det förstnämnda används då beställaren står för planeringen. Det andra då entreprenören är den som har planeringsansvar.

Vad är det som behöver avtalas vid en entreprenad?

En entreprenad kan vara olika stor. Det kan handla om två företag som gemensamt bygger en fastighet, en väg eller någon annan anläggning. Oftast handlar det om betydligt fler inblandade än enbart två firmor. Vem som ansvarar för vad, i vilken ordning saker ska och behöver göras spelar roll. Vem som tar myndighetskontakter och juridiskt ansvar likaså. Vilka leverantörer som anlitas för byggnationen och vem som fakturerar vem.

Skulle det uppstå tvister får det inte heller råda något tvivel om vem som ansvarar för vilket område av projektet. Det är en mängd frågeställningar som måste beaktas och redas ut innan man ens startar byggnationen.

Entreprenadjuridik och byggrätt

I Sverige liksom i de flesta andra länder regleras naturligtvis projekt inom byggnation, entreprenad eller inte, av lagen. Oavsett vad man väljer att skriva i ett avtal mellan deltagande parter gäller svensk lag. Den kan inte avtalas bort genom några som helst avtal utan lagen gäller i första hand.

Det är lätt att inse att man som deltagare i en entreprenad bör försäkra sig om ett korrekt förfarande genom att engagera en juridisk firma. De kunskaper och den erfarenhet en dylik besitter kan inte ersättas av någon annan. Ett korrekt skrivet avtal förutsätter insikt och kunskap som endast en jurist förväntas besitta. En tidig kontakt förhindrar problem.

5 Oct 2020