Rättvist – om juridik

Sida 3

RSS

En vårdnadsprocess kan kosta mycket

9 Mar 2020

När det som ingen egentligen vill ska hända, händer ändå. Föräldrar är oense om vårdnaden av gemensamma barn. Orsakerna kan vara många. Barnens rätt går först. Hur löser man detta på bästa sätt?

Det är rimligt att anta att ingen person går in i ett förhållande och får barn med tanken att detta förhållande snart kommer att vara till ända. Ändå får vi vara realistiska och inse att detta händer, hela tiden. Människor utvecklas åt olika håll och har olika mål. Många gånger är ett avslut av förhållandet en sund och vettig lösning. Det är också lika rimligt att tro att ingen förälder medvetet vill ställa till det för sina barn. I en situation där barnet varken har medverkat annat än som passiv åskådare eller har någon önskan att mista en förälder är det väsentligt att tänka på barnets bästa. Föräldrar ska vara de vuxna.

En vårdnadstvist behöver inte vara något negativt

I själva begreppet tycks en negativitet ligga inbäddad. Så behöver det inte vara. Om föräldrar under en längre period haft svårt att komma överens om saker som rör de gemensamma barnen kan en vårdnadsprocess faktiskt ge parterna tillfälle att dryfta problemen med utomstående. Man kan också räta ut den mängd frågetecken de flesta har rörande vad lagen säger. Det är ju inte så att man redan tidigare vet hur allt bör gå till vid en vårdnadstvist när man hamnar där! När vårdnadshavare tagit kontakt med jurist eller advokat startas en process, både juridiskt och mentalt. Föräldrarna får tillfälle att lugna ner upprörda känslor och lära sig mer om lagens bokstav och lagens anda. Kan man sedan agera som de vuxna och mogna personer som föräldrar behöver vara kan vårdnadstvisten bli till hjälp för de personer som är viktiga - barnen. Kan eller vill man inte agera vuxet får barnen lida oavsett.

En utdragen tvist kostar pengar

De flesta vuxna personer i Sverige har olika typer av försäkringar. Bland dessa brukar det oftast finnas någon typ av rättsskydd. Detta innebär att åtminstone delar av kostnaderna täcks av försäkringen. Huvudregeln vid en vårdnadstvist är att varje part betalar sina egna kostnader. Skulle en förälder däremot medvetet sabotera processen kan läget ställa sig annorlunda. Lösningar finns alltid att få gällande det ekonomiska. I vissa fall har man som förälder även rätt till så kallad rättshjälp från staten. I inget fall ska barn behöva fara illa och en vårdnadstvist ska alltid föras med deras bästa för ögonen. Läs mer om vårdnadsprocessen här: https://www.vårdnadstvist.nu

En LVU-advokat kan göra skillnad

8 Mar 2020

LVU - lag med särskilda bestämmelser om vård av unga - är en tvångslag som tillämpas i samband med att misstanke finns om att ett barn riskerar att fara illa i det egna hemmet. Det kan innebära att föräldrarna misshandlar barnet fysiskt- eller psykiskt, att det finns drog- eller alkoholmissbruk eller där föräldrarna lider av någon psykisk sjukdom som innebär en fara för barnet.

LVU kan även tillämpas om barnet själv skadar sig medvetet och tvångsmässigt eller om barnet har en missbruksproblematik. Det handlar alltså om en sak: att rädda ett barn från att fara illa.

Vid beslut om LVU så sker allting snabbt. Socialtjänsten startar en utredning och försöker hitta alternativ som kan vända en negativ utveckling för ett barn och man vänder på varenda sten som är möjlig att rucka på. Fungerar inte detta så tillämpas LVU och då går processen snabbt. Barnet hämtas och placeras redan samma dag i ett jourhem.

Personer samtalar vid bord med domarklubba i förgrunden

Misstag kan begås, därför behövs en LVU-advokat

Inom en vecka efter omhändertagandet så ska beslut fattas om huruvida LVU fortsatt ska tillämpas och därefter så håller man i domstolen en förhandling där ett definitivt beslut klubbas igenom. Är detta beslut i socialnämndens linje - att LVU ska fortsätta tillämpas - så kommer barnet att placeras i ett fosterhem. Väl där så har man som barn- och förälder en chans att överklaga beslutet var sjätte månad.

Det må låta hårt och det må handla om en till synes snabb process. Man ska emellertid veta att den snabba processen kan rädda liv och att LVU är den absolut sista utvägen som testas. Men, det finns också några problem med LVU och tillämpningen av denna tvångslag. Därför behövs också en LVU-advokat.

Kontakta en LVU-advokat

Misstagen kan handla om att beslutet fattats för snabbt och för ogenomtänkt. Det är socialtjänstens utredning som ligger till grund för ett omhändertagande enligt LVU och endast denna. Det som visat sig är att det finns skillnader mellan olika kommuner och där vissa har mindre kött på benen i samband med att beslut fattas. Dessutom så finns ett problem i var barnen placeras också. Många fosterhem har visat sig vara dåligt utredda och kan i själva verket vara en dålig plats för barn att vistas i.

Som förälder så behöver man stöd - både rent juridiskt och som person. Det innebär att man också bör anlita en ddvokat som specialiserat sig på området och som kan erbjuda en expertis som saknas hos vanliga jurister och advokater. Känner man sig orättvist behandlad så kan en advokat föra talan i rätten, hjälpa till med överklagan samt driva processen framåt genom att hitta nya bevis och genom att undersöka samtliga möjliga utvägar som finns.

En LVU-advokat kan dessutom fungera som ett stöd och ett bollplank. LVU kanske är den väckarklocka som får en förälder att söka hjälp och genomgå olika behandlingar som gör att barnet så småningom kan flytta hem igen? Kostnaden för en LVU-advokat drabbar aldrig den enskilde föräldern; den täcks av allmänna medel och det är en solidarisk och rättvis lösning.

Du kan hitta mer information om LVU här.

Hitta rätt advokat för dig

27 Feb 2020

Det finns många anledningar till att anlita en advokat. Allt från vårdnadstvist till att behöva hjälp med migrationsfrågor. Hitta rätt advokat redan från början för dina unika behov.

De flesta advokater har olika expertområden, så när du ska välja advokat är det alltid värt att kolla igenom hemsidan för advokaten redan från början. Du kan då få information om vad för områden firman representerar och hur de bäst kan hjälpa dig. Innan du anställer en firma kolla gärna också tidigare omdömen från tidigare klienter, och boka sedan ett möte. Att trivas med din advokat är viktigt eftersom det är någon som du kommer att spendera mycket tid tillsammans med. Det är alltid värt att anställa en firma som har en bred kunskap inom ett flertal områden. Detta betyder att du kan anställa samma firma för alla dina behov. Ta inga risker när det kommer till ditt liv - utan anställ en advokat för att göra det enklare för dig.

Vad är skillnaden mellan advokat och jurist?

Den största skillnaden mellan att vara en advokat och en jurist är att en jurist inte är en skyddad titel. Detta betyder att vem som helst kan öppna en juristfirma och kalla sig jurist. Det är självklart inte alla som gör detta, utan det finns jurister som har en juridisk utbildning. Men innan du anställer någon för att representera dig är det viktigt att förstå vad för erfarenhet och utbildning juristen har. Advokat är däremot en skyddad titel och en advokat måste vara medlem i Advokatsamfundet. För att vara medlem i detta krävs det en juristutbildning, och sedan att arbeta som biträdande jurist i minst 3 år.

Vad krävs för att bli en advokat?

Att bli en advokat kräver hårt arbete, och att du får höga betyg redan i gymnasiet. Det finns höga krav på antagningen för att komma in på juristlinjen. Om du blir accepterad väntar sedan en utbildning på 5 år som är en av de svåraste i Sverige, bara läkarlinjen som är svårare. Det tar inte slut där, vid examen krävs det sedan en praktik på en kvalificerad juridisk verksamhet. Efter detta går det att ansöka till Advokatsamfundet och din ansökan måste bli godkänd för att du ska kunna använda titeln advokat. För att bli godkänd krävs det inte enbart ett muntligt examination, men även att ha en ordnar ekonomi och vara lämplig för att vara en advokat.

Att sprida frid och att ordna arv

26 Feb 2020

Vad är arvsrätt och hur fungerar det? Vad säger den svenska lagen? Måste man skriva testamente och hur påverkar ett sådant arvsrätten? Frågor som är bättre att ta upp för tidigt än för sent!

De allra flesta av oss tvekar ganska stort inför tanken att ordna våra affärer och fördela vår egendom. Vi vet att själva gärningen inte frammanar vår egen död men det känns...onödigt? Ändå är det så att om fler hade klart för sig vad som gäller skulle mycket bekymmer, gräl och tårar kunna undvikas för våra närmaste. Ingen vill ställa till det för sina barn eller för sin partner men det är där många hamnar ändå. Det intelligenta är att ta reda på hur lagen är skriven, fundera, och sedan ta hjälp med att exempelvis skriva testamente eller ett juridiskt avtal. Är din avsikt och din önskan klar och tydlig gör du saken enklare för dina efterlevande.

Vad är arvsrätt?

Arvsrätt är de lagar som reglerar vem eller vilka som har rätt till arv efter en avliden person. Lagarna reglerar inte bara vem som får ärva utan också i vilken ordning man ärver. Om man som exempel tar ett gift par ärver först den kvarlevande partnern. Därefter deras gemensamma barn. Skulle den avlidne ha ett barn som inte nuvarande partnern är förälder till har detta så kallade särkullsbarn rätt att få ut sitt arv utan att vänta på att den kvarlevande partnern avlider. Har vi istället ett par där man dels inte är gifta och inte heller har gemensamma barn, utan båda har egna barn, kan man hamna i en riktigt krånglig situation. Finns inget testamente skrivet kan det bli så illa att partnern inte har rätt till något alls, utan antingen måste flytta från hemmet eller lösa ut barnen. Som alla förstår är det inte enkelt alla gånger med alla turer i arvsrätten.

Enkla lösningar med kunskap om lagen

Är man medveten om ungefär vad som gäller, eller funderar över hur saken skulle ställa sig i ens eget specifika fall är det bra att kontakta en jurist. En jurist har kompetensen att reda ut vad som är vad och när alla har klart för sig vad som gäller kan man lämpligen skriva ett testamente. Att veta att man ordnat rättvisa och skapat sämja för både barn och för sambo kommer troligen att förlänga livet med åtskilliga år för vilken person som helst!

Prata först med din försvarsadvokat i Stockholm

10 Feb 2020

En försvarsadvokat i Stockholm är en rättighet för den som har anklagats för ett brott där. Man behöver inte ens sitta med på ett förhör utan advokathjälp.

Polisen utreder många brott, och det kommer in tips på misstänkta gärningsmän. Naturligtvis leder det till åtskilliga förhör. Både skyldiga och oskyldiga personer kan bli utpekade, och ibland kan det röra sig om ganska allvarliga anklagelser. Vi har alla sett en sådan scen på TV och film, när polisen vid gripandet säger till den anklagade att ”allt du säger kan användas mot dig”. Vare sig man är skyldig eller inte, är det klokt att först rådgöra med en advokat innan man yttrar sig, om man vet att man har lätt för att bli nervös. Man kan bli förvirrad av situationen och börja pladdra på ett sätt som är ofördelaktigt för en själv. Säg inget, utan be om en försvarsadvokat i Stockholm.

En advokat för brottmål kan hjälpa dig

Ibland reagerar man starkt bara på att bli anklagad för något. Är man inte skyldig, kan man ändå bli så frustrerad av anklagelsen att man nästan får tunghäfta. Man vill att de ska förstå att man inte har gjort något, även om omständigheterna ser så ut. Då är det bra att ha en advokat vid sin sida som är specialist på brottmål. Han kan hjälpa dig att se klart på situationen och ge dig stöd. Man får tänka på att vi har ett rättsväsende i Sverige som är till för att man ska kolla upp alla fakta noga innan man dömer. Skulle domen ändå bli fel, kan man överklaga den, så vi har ganska stor rättssäkerhet i vårt land. Brott måste bevisas så att ingen blir frihetsberövad eller straffad på orätta grunder.

Advokaten ser till ditt bästa

Skulle du ha råkat göra ett allvarligt misstag i ditt liv och riskerar ett långt straff för det, finns det möjlighet att ta fram och åberopa förmildrande omständigheter. En brottmålsadvokat har lång rutin och har varit med vid åtskilliga förhandlingar. Rätten är hans arbetsplats, så han har erfarenhet både av hur det går till i rättssalen och hur de anklagade känner sig. Advokatens uppgift är att se till ditt bästa, även om det blir rättegång och skadeståndsanspråk. En jurist kan konsten att förhandla, och genom sakliga argument kan han få ner både strafftid och skadeståndsbelopp. Försvarsadvokaten vill helst få sin klient frikänd, och ofta lyckas han med det också.

Vad innebär umgängesrätt?

5 Feb 2020

Umgängesrätt är något som ska respekteras då det handlar om en del som inkluderas i FN:s Barnkonvention och där vi i Sverige ratificerat denna konvention. På samma sätt som ett barn har rätt till mat, undervisning, trygghet, kärlek, integritet och exempelvis ett privatliv så har barnet också rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Tyvärr verkar detta ha fallit lite i glömska i samband med separationer, skilsmässor och, kanske framförallt, i samband med vårdnadstvister.

Vårdnadstvister har ökat i antal under senare år och det finns ingen logisk eller naturlig förklaring till detta. En hypotes är att folk i allmänhet gärna ser till sin egen rätt snarare än till vad som är bäst för sina barn. Skiljer man sig från sin partner så skapar detta, naturligtvis, ganska stora känslor. I synnerhet gäller detta om man själv blivit lämnad och där många, som en följd av detta upplevda svek, söker hämnd. Den hämnden innebär att man söker ensam vårdnad om barnen och där man genom detta också vill straffa sin tidigare partner där det gör som allra ondast.

Barn leker ute

Vårdnadstvister som sker av dunkla skäl

En vårdnadstvist som sker av fel skäl är något som man bör undvika. Med fel skäl så kan vi nämna hämnd som en följd av exempelvis otrohet. Att en person väljer att lämna dig som en följd av att han/hon träffat en annan gör ont och det handlar om ett svek - men är det något som gör personen i fråga till en olämplig vårdnadshavare och där umgänget med barnet ska minimeras? Vid alla vårdnadstvister så utgår man från statens sida att det bästa för barnen är en fortsatt delad vårdnad. Väldigt många vårdnadstvister av den karaktären sker därför förgäves och handlar om ett slöseri med pengar.

Vi ska även tillägga att samtliga kommuner i Sverige erbjuder samarbetssamtal i samband med en skilsmässa/vårdnadstvist. Ett sådant samtal öppnar för bättre, mer genomtänkta - och för barnen - betydligt smidigare umgänge med både mamma och pappa. Detta alltså ställt mot en uppslitande vårdnadstvist som sker av anledningar som inte innebär någon egentlig fara för barnen. Om en vårdnadstvist handlar om det - där en förälder är våldsam, dricker för mycket, brukar narkotika eller på något annat sätt erbjuder en farlig miljö för barnen - så är en vårdnadstvist den enda lösningen och något som måste ske.

Umgängesrätt även om du förlorar vårdnaden

Det är viktigt att poängtera följande - och detta sagt till alla som eventuellt funderar på en vårdnadstvist i syfte att exkludera den andra föräldern från barnen: umgängesrätten gäller fortfarande. Även om du som mamma tilldelas ensam vårdnad om barnen så kommer de fortfarande att ha rätt att träffas och umgås med sin pappa. Du kommer att ha mandat och ansvar att fatta alla viktiga beslut gällande barnens framtid, men umgänget kan du inte strypa.

Det är många som tror att en vårdnadstvist och ensam vårdnad handlar om just detta: man tar bort möjligheten för barnen att träffa den andre föräldern. Så är alltså inte fallet, umgängesrätt är fortfarande gällande och det innebär att barnen, även fortsatt, ska erbjudas ett regelbundet umgänge med sin pappa- eller mamma. Om inte detta sker? Ja, då kan man faktiskt bryta mot en lag och begå något som kallas för umgängessabotage. Det är något som kan ge upphov till att man själv tappar vårdnaden om barnen. Vår umgängesrätt skar respekteras!

Narkotikabrott ökar i Sverige

15 Jan 2020

Narkotikabrott och anmälningar av sådana ökar i Sverige och har så gjort genom det senaste årtiondet. Faktum är att det skett en ökning med hela 33% under det senaste årtiondet och att man år 2018 såg att hela 107.000 narkotikabrott anmäldes. Vad beror detta egentligen på?

Det finns två förklaringar till att narkotikabrott ökar. Den ena handlar om att polisen ställt in siktet och tagit ett krafttag mot narkotika. Man arbetar aktivt med att förhindra narkotikabrott och man har lärt sig att tyda både mönster och signaler till hur man både ska kunna identifiera och gripa en person som använt sig av narkotika - eller som står beredd att sälja varor av narkotikaklassat produkter.

Den andra förklaringen är den att vi blivit mer liberala. Denna förklaring får stöd i ny forskning som visar att ökningen av narkotika - och således antalet narkotikabrott - sker i alla åldersgrupper utom hos de allra äldsta. Yngre personer idag ser inte droger på samma sätt som en äldre generation: man ser inte att en drog är en ackumulerad väg till döden - man ser droger som ett sätt att slappna av och vidga sina vyer; att ha kul, helt enkelt.

Sanningen då? Ja, den ligger förmodligen mitt emellan. Sant är att polisen arbetar hårdare med att stävja narkotikabrott och att man griper fler misstänkta. Lika sant är också att vi brukar - och missbrukar - narkotika i en högre utsträckning. Liksom världen i stort.

Person med händerna i handklovar bakom ryggen.

Marijuana legaliseras i allt fler delstater

I de flesta västerländska länder så kan man se en ökning av narkotikabrott och ser man till utvecklingen i stort så har också synen på narkotika ändrats. Ta bara marijuana som exempel. För några år sedan så såg man lika hårt på den drogen som på andra, men i och med att många delstater - Colorado exempelvis - i USA legaliserat drogen så har också synen på densamma blivit lite mer öppen.

Man måste dock vara medveten om att du begår ett narkotikabrott om du röker, tillverkar eller säljer marijuana i Sverige. Det kan vara svårt att hålla isär begreppen ibland; ser man på Netflix att det är okej att röka i USA så kan man också bli lite mer liberal i tankegången som svensk. Det handlar dock om ett narkotikabrott.

Behöver du juridisk hjälp?

Narkotikabrott kan bedömas som ringa eller som synnerligen grovt - och med två skalor till mellan dessa. Som mest så kan man som misstänkt dömas till fängelse i högst tio år - men då handlar det om ett synnerligen grovt sådant. För ett ringa narkotikabrott så kan man dömas till fängelse i maximalt sex månader.

Oavsett vilket typ av narkotikabrott man är misstänkt för så finns det en sak som kan lindra straffet. Detta i form av rätt försvar och där man anlitar en erfaren advokat som specialiserat sig på just narkotikabrott.

Det gör skillnad och som misstänkt så har du rätt till en offentlig försvarare och det är en kostnad som täcks av staten (här ska vi säga att det ska handla om ett straff som kan innebära fängelse samt att du även - vid en fällande dom - kan bli återbetalningsskyldig). Rätt advokat kan göra en stor skillnad och leda till en mildare dom i samband med misstanke om ett narkotikabrott.

Läs mer om narkotikabrott här.

Var finns korrekt statistik över antalet våldtäkter i Sverige?

24 Oct 2019

Ökar de, minskar de, var sker de - var finns det korrekt statistik över antalet våldtäkter i Sverige? Många har misstankar om våldtäkter och hur pass många som årligen sker i Sverige. Dessa misstankar kan skapa rasism och det kan föda mönster om exempelvis falska anmälningar - något som syntes i samband med Me-too. Många pekar på att media mörkar och att det handlar om en stor komplott. Vad är det egentligen som är sant?

Det första som ska sägas är att det inte handlar om någon typ av avancerad mörkläggning i syfte att skydda någon grupp av människor. All statistik gällande våldtäkter - anmälda sådana - finns samlade hos BRÅ - Brottsförebyggande Rådet - och det handlar om statistik som är offentlig. Du som privatperson kan således logga in på Bra.se och ta del av den samlade statistik - från år till år - som finns där. Det är inte svårare än så och det handlar definitivt inte om någon mörkläggning av något slag.

Fru Justitia

Hur tolkar man statistiken?

Det finns olika sätt att tolka information och inte sällan så gör man det så att den bäst ska passa den egna agendan. Det kan innebära - vad gäller statistik gällande våldtäkter - att person A drar helt andra slutsatser än vad person B gör. Man måste veta att det finns nyanser även i statistiken.

Klart är följande: antalet anmälda våldtäkter har ökat i Sverige. De flesta av dessa sker i hemmet och handlar inte om de överfallsvåldtäkter som många förknippar med våldtäkt. I många fall handlar det om en gärningsman som varit bekant med offret, som vunnit förtroende och tillit och därefter utför den avskyvärda handlingen. Det egna hemmet är, tyvärr, den vanligaste brottsplatsen.

Ser man till antalet anmälningar så skedde det 22.500 sexualbrott i Sverige under 2018 - av dessa var 7690 rubricerade som våldtäkter. Här kan man se en ökning - sedan 2000 - på närmare 315 %. Det är naturligtvis häpnadsväckande och beklämmande siffror. Men ger de hela sanningen?

Befolkningsökning och ändrade lagar

Här ska man se några av de nyanser vi nämnde ovan. Dels så har man under tiden mellan 2000 och 2018 haft en befolkningsökning på 263 %. Ju fler invånare som finns - desto högre blir också brottsstatistiken; det är inte en ökning endast exkluderat till våldtäkter.

Dessutom så måste man även se till att vad som idag räknas som en våldtäkt - regler och lagar - också skärpts och att de påverkat den statistiska ökningen. Definitionen av en våldtäkt idag skiljer sig åt - lagarna har vidgats och det har ökat på antalet anmälningar. En tidigare term som användes kunde exempelvis handla om ett påtvingat samlag. Idag så finns inte det begreppet utan det är ersatt av våldtäkt.

2005 så ändrade man även lagen gällande exempelvis berusning. Om en kvinna varit så berusad eller påverkad att hon inte kunnat säga nej - eller än mindre röra sig - så kunde man som gärningsman numera dömas för en våldtäkt snarare än för ett utnyttjande. Tidigare så hade man även varit tvungen att leda i bevis att gärningsmannen med uppsåt exempelvis drogat kvinnan - så är inte längre fallet.

Det är sådana saker som måste tas i beaktning innan man tvärsäkert fastslår att våldtäkter ökat som en följd av exempelvis invandring eller som en hämnd av kvinnor i syfte att smutskasta män i maktpositioner. Det handlar om att läsa statistik ur fler än en synvinkel. Man måste veta att det finns gråzoner och olika förklaringsmodeller också.

Du kan läsa mer om detta ämne på sidan https://www.våldtäkt.com

Sju tips för löneförhandlingen

1 Mar 2019

Tycker du att du har en orättvist låg lön? Dags att höja den och facket är inte till mycket hjälp? Även om det finns en hel del lagstadgat och kollektivavtal som bestämmer mycket inom svensk lönesättning, så handlar det till syvende och sist om att göra en lyckad löneförhandling. Att komma väl förberedd till löneförhandlingen är en självklarhet! Här bjuder vi på några tips som kan hjälpa dig när du sitter där och svettas tillsammans med chefen.

Sätt tydliga mål

Bestäm en målsättning för hur hög lön du vill att förhandlingen ska ge dig. Ett bra tips är att utgå från två olika nivåer. För det första en lägstanivå som du inte tänker gå under, och säger upp dig om du inte får den. I andra hand en nivå som du är beredd att acceptera och tror att du kan nå upp till. Men lägg gärna på några extra tusenlappar och försök uppmuntra dig själv med att det finns personer med liknande jobb har betydligt högre lön än du.

Ingenting är omöjligt

Gör en lista med dina bästa argument. Hår bör du satsa mest på hårda fakta. Att bara vara bra på sitt jobb och leverera stabilt kanske inte räcker så långt. Specificera vad du är speciellt vad du är bra på och vilka ansvarsområden du har. Ta också upp hur du har utvecklats och vad du kan tillföra framöver.

  • Kolla upp löneläget.

Försök ta reda på vad andra personer med liknande jobb tjänar. Sök information på webben och kolla lönelägen med lika fackförbund och fackklubbar. Men dessa skillnader bör i första hand användas som ett riktmärke och inte som några spjutspets argument. Lönesättningen är trots allt individuell!

  • Fråga arbetsgivaren vad som krävs för att du ska få höjd lön.

Om du känner att du inte får gehör för dina argument för en högre lön? Titta då framåt och fråga vilka konkreta mål som behöver uppfyllas för att du ska få höjd lön. Anteckna dessa och se sedan till att leva upp till dem under tiden fram till nästa löneförhandling.

  • Visa professionalitet hela vägen.

Även om du inte kan komma överens med chefen så är det viktigt att du ger ett seriöst intryck och inte brusar upp. Be om betänketid, använd inte känslomässig betänketid och hota inte att säga upp dig. Det kan visserligen fungera ibland, men då måste du vara beredd att ta konsekvenserna om du verkligen blir uppsagd.

  • Träna och få feedback.

Rollspel kan vara ett bra sätt att öva upp sig inför en löneförhandling. Låt en vän, släkting eller närstående spela chefen som inte vill höja din lön och få feedback på hur du ska göra för att bli effektivare. Du kan även byta roller för att sätta dig in även i arbetsgivarens argumentation. Fråga även andra kollegor som lyckats hur de har gått tillväga i stridens hetta. 

  • Utnyttja tidigare lärdomar.

Se förhandlingen som en övning, något du kommer att bli bättre på varje för varje tillfället. Tänk tillbaka på tidigare löneförhandlingar. Vad funkar, vad gick snett och vad kan du göra den här nu  för att få önskat resultat – det vill säga den lön du vill ha det närmaste året.