Ta hjälp tidigt i vårdnadstvisten

Har ni separerat och har svårt att komma överens om var barnen ska bo? Kommunens socialtjänst kan ofta hjälpa till att medla, eller så kan man ta hjälp av en erfaren familjerättsjurist.

Vid en vårdnadstvist måste man alltid utgå från barnets bästa. Vad föräldrarna vill saknar helt betydelse. Som vårdnadshavare ska man fatta viktiga beslut i barnets liv, och det kan till exempel röra saker som var hen ska gå i skolan eller bo. Gemensam vårdnad anses oftast vara det bästa för barnet och rätten utgår alltid från att föräldrarna i första hand ska ha gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad behöver dock inte betyda att barnet ska ska bo lika mycket hos båda föräldrarna, utan det kan vara att det bästa för barnet är att bo hos den ena föräldern och ha ett regelbundet umgänge med den andra.

Viktigt att alltid lyssna på barnet

Ska ett växelvis boende fungera så kräver det att vårdnadshavarna kan kommunicera bra med varandra. Då blir det enklare för båda parter att tillgodose barnets behov såsom fritidsaktiviteter och att träffa vänner etc. En domstol lyssnar alltid till var barnet vill bo och ju äldre barnet är desto större hänsyn tas till hens vilja. Även om barnet bara bor hos den ena föräldern har hen rätt att träffa och umgås med den andra. En förälder kan ibland anses ha förbrukat sin rätt att träffa barnet. Det kan exempelvis vara om föräldern har missbruksproblem eller om den skadar barnet. Även psykisk ohälsa och samarbetssvårigheter kan leda till att en förälder förlorar rätten att träffa barnet.

Skriv ett umgängesavtal

I de fall en domstol dömer till enskild vårdnad bestäms också om barnet ska ha rätt till umgänge med den andra föräldern. En vårdnadstvist är en känslig process för både barn och vårdnadshavare. Därför kan det vara bra att så tidigt som möjligt ta hjälp av en familjerättsjurist med stor erfarenhet av vårdnadstvister. Ofta kan man lösa konflikten genom medling och samtal, men går inte detta så måste tvisten lösas i domstol. Då kan det ta så lång tid som två år innan tvisten är löst. Viktigt att komma ihåg är att även om rätten ger den ena föräldern ensam vårdnad så har den andra fortfarande rätt att träffa barnet. Detta kan man med fördel reglera i ett umgängesavtal. Ett sånt avtal gör det omöjligt för vårdnadshavaren att flytta långt bort med barnet då det i så fall skulle innebära att umgängesavtalet bryts. Läs mer om familjerätten på denna hemsida: https://www.familjerätthelsingborg.nu

16 Sep 2020