Ibland räcker det med medling

Har ni separerat och har problem med att komma överens om var ert gemensamma barn ska bo? Genom att tidigt ta hjälp av en familjerättsjurist blir det ofta lättare att lösa konflikten.

Som vårdnadshavare till ett barn bär man det praktiska ansvaret för barnets personlig utveckling och hälsa och för att det Ska må brA. Vid en skilsmässa eller separation kan det uppstå en vårdnadstvist mellan föräldrarna angående barnet. Det kan exempelvis handla om var barnet ska bo och hur ofta det ska träffa den andra föräldern. Men även val av skola och andra viktiga beslut kan ge upphov till en vårdnadstvist. Detta går ofta att lösa genom medling av en familjerättsjurist, i andra fall måste konflikten lösas i domstol. Det är väldigt sällan som domstolen dömer till ensam vårdnad utan gemensam vårdnad anses oftast vara det bästa för barnet.

Barnets bästa avgör vårdnadstvisten

När rätten dömer i en vårdnadstvist utgår den alltid från vad som är bäst för barnet. Detta kan exempelvis innebära att barnet ska bo växelvis hos båda föräldrarna lika mycket eller bara hos en av dem men regelbundet träffa och umgås med den andra föräldern. Rätten lyssnar också till vad barnet vill men det är inte avgörande i hur de dömer, men ju äldre barnet är desto mer väger dess vilja. Ibland dömer också domstolen också till ensam vårdnad men det se oftast som en sista utväg. Ofta är detta då det förekommer våld i relationen eller om en av vårdnadshavarna kraftigt brister i ansvaret för barnet. Lär dig mer om vårdnadstvister på denna webbsida: https://www.vårdnadstvisterstockholm.se

15 Dec 2020