Löneskillnader mellan män och

Löneskillnaden mellan män och kvinnor är ett ämne som har väckt mycket känslor under senare år. Den uppenbara orättvisan att kvinnor i genomsnitt får mindre betalt för samma arbete väcker berättigad upprördhet. Men det finns också en del debattörer som hävdar att löneskillnaden är en myt, eller i alla fall betydligt överdriven.

Olika undersökningar och siffror flyger runt som vapen i debatten och ibland är det svårt att veta vilken fot man ska stå på. Här försöker vi reda ut begreppen med hjälp av färska siffror.

Vi utgår här från Medlingsinstitutets rapport “Löneskillnaden mellan kvinnor och män – vad säger den officiella lönestatistiken?". Rapporten ges ut varje år och här kan man se hur löneskillnaderna förändras år för år.

Löneskillnaden finns, det är en odiskutabel sanning som man kan läsa ut av statistiken. År 2017, som är det senaste året då det finns tillgängligt statistik när detta skrivs, var skillnaden i lön mellan män och kvinnor hela 11,3 procent, vilket enkelt översatt skulle innebära att kvinnor får 88,7 kronor när en man får hundra. Men utvecklingen är på väg åt rätt håll, även om man givetvis kan diskutera om det går fort nog. Löneskillnaden mellan könen har minskat med 0,7 procent sedan 2016.

Hur förklarar man då dessa löneskillnader? En stor del beror på olikheter mellan hur könen beter sig i arbetslivet: vilka yrken arbetar man i, hur länge har man varit i, vilken utbildning man har med mera. Om man tar hänsyn till dessa faktorer så återstår en skillnad på 4,3 procent som inte förklaras av statistiken.

En tydlig trend i många år

Trenden att löneskillnaderna minskar har varit tydlig i ett antal år, inte minst sedan millennieskiftet. Sedan 2007 har skillnaden minskat med 5 procent, och det gäller inom alla åldersgrupper och i de flesta yrkeskategorier, även om det självklart kan variera en hel del.

Strukturstatistiken för 2017. Genomsnittslönen för alla löntagare detta år var 33 700 kronor. Manliga tjänstemän i den privata sektorn hade högst genomsnittslön, 45 100 kronor. Kvinnliga arbetare i privat sektor tjänar minst i genomsnitt, 26 000 kronor i månaden.

Enligt forskarna bakom undersökningen är den största anledningen till löneskillnaderna. Men även yrkesuppdelningen ser ut att jämnas ut. Fler kvinnor jobbar alltså i traditionellt mansdominerade yrken och vice versa.Detta anses också vara den främsta anledningen till att löneskillnaderna minskar.

Flera orsaker till förändringarna

Men det finns självklart även andra orsaker till dessa förändringar i lönestatistiken. Två av dessa tas upp i rapporten. En orsak är utbildningsnivån, antalet anställda som har eftergymnasial utbildning ökar mer bland kvinnor än bland män. Kvinnor utbildar sig helt enkelt mer, något som får tydligt utslag i statistiken.

En annan orsak som ges stor betydelse är att allt fler kvinnor får chefspositioner i arbetslivet. Detta märks framförallt i de högre åldrar, då många avancerar till att bli chefer. Kvinnor över 45 närmar sig troligen av den anledningen som främsta förklaring, männens lönenivåer snabbare än i de yngre åldersgrupperna.