En LVU-advokat kan göra skillnad

LVU - lag med särskilda bestämmelser om vård av unga - är en tvångslag som tillämpas i samband med att misstanke finns om att ett barn riskerar att fara illa i det egna hemmet. Det kan innebära att föräldrarna misshandlar barnet fysiskt- eller psykiskt, att det finns drog- eller alkoholmissbruk eller där föräldrarna lider av någon psykisk sjukdom som innebär en fara för barnet.

LVU kan även tillämpas om barnet själv skadar sig medvetet och tvångsmässigt eller om barnet har en missbruksproblematik. Det handlar alltså om en sak: att rädda ett barn från att fara illa.

Vid beslut om LVU så sker allting snabbt. Socialtjänsten startar en utredning och försöker hitta alternativ som kan vända en negativ utveckling för ett barn och man vänder på varenda sten som är möjlig att rucka på. Fungerar inte detta så tillämpas LVU och då går processen snabbt. Barnet hämtas och placeras redan samma dag i ett jourhem.

Personer samtalar vid bord med domarklubba i förgrunden

Misstag kan begås, därför behövs en LVU-advokat

Inom en vecka efter omhändertagandet så ska beslut fattas om huruvida LVU fortsatt ska tillämpas och därefter så håller man i domstolen en förhandling där ett definitivt beslut klubbas igenom. Är detta beslut i socialnämndens linje - att LVU ska fortsätta tillämpas - så kommer barnet att placeras i ett fosterhem. Väl där så har man som barn- och förälder en chans att överklaga beslutet var sjätte månad.

Det må låta hårt och det må handla om en till synes snabb process. Man ska emellertid veta att den snabba processen kan rädda liv och att LVU är den absolut sista utvägen som testas. Men, det finns också några problem med LVU och tillämpningen av denna tvångslag. Därför behövs också en LVU-advokat.

Kontakta en LVU-advokat

Misstagen kan handla om att beslutet fattats för snabbt och för ogenomtänkt. Det är socialtjänstens utredning som ligger till grund för ett omhändertagande enligt LVU och endast denna. Det som visat sig är att det finns skillnader mellan olika kommuner och där vissa har mindre kött på benen i samband med att beslut fattas. Dessutom så finns ett problem i var barnen placeras också. Många fosterhem har visat sig vara dåligt utredda och kan i själva verket vara en dålig plats för barn att vistas i.

Som förälder så behöver man stöd - både rent juridiskt och som person. Det innebär att man också bör anlita en ddvokat som specialiserat sig på området och som kan erbjuda en expertis som saknas hos vanliga jurister och advokater. Känner man sig orättvist behandlad så kan en advokat föra talan i rätten, hjälpa till med överklagan samt driva processen framåt genom att hitta nya bevis och genom att undersöka samtliga möjliga utvägar som finns.

En LVU-advokat kan dessutom fungera som ett stöd och ett bollplank. LVU kanske är den väckarklocka som får en förälder att söka hjälp och genomgå olika behandlingar som gör att barnet så småningom kan flytta hem igen? Kostnaden för en LVU-advokat drabbar aldrig den enskilde föräldern; den täcks av allmänna medel och det är en solidarisk och rättvis lösning.

Du kan hitta mer information om LVU här.

8 Mar 2020