När kan man söka ensam vårdnad?

Barnets bästa bör alltid komma först oavsett föräldrarnas inbördes relation. Ofta är det bästa för barnet att få kvar båda sina föräldrar i sitt liv, men vad gäller när så inte är fallet?

När två ogifta människor skaffar barn tillsammans får modern automatiskt ensam vårdnad om man inte gör en anmälan om gemensam vårdnad och faderskap till sin kommuns socialtjänst. När föräldrarna är gifta blir istället båda automatiskt vårdnadshavare för det nyfödda barnet. Skilsmässor är för många en smärtsam men trots allt ändå en relativt bra skött affär. Om ett par har gemensamma barn finns en betänketid innan skilsmässan går igenom och efter det löser sig ofta den nya vardagen med delad vårdnad och växelvis boende hos respektive förälder för barnet/barnen.

När den ena föräldern är olämplig som vårdnadshavare

När en av föräldrarna inte är lämplig att själv få ta hand om ett barn kan den andre föräldern få ensam vårdnad. Exempel på när en förälder kan anses vara oförmögen att på ett bra sätt ta hand om sina barn är om hen är allvarligt psykiskt sjuk, tung missbrukare av narkotika eller alkohol, pedofil, yrkeskriminell eller på något annat sätt lever sitt liv så det anses mycket olämpligt för ett barn att behöva vara en del av det. Ibland kan även föräldrarnas oförmåga att samarbeta vara så stor att det kan bedömas vara bäst för barnet med ensam vårdnad. Den förälder som får ensam vårdnad har rätt att själv fatta alla beslut som rör barnet - sådant som till exempel bostad, skolgång och sjukvård. Däremot är det inte detsamma som att den andre föräldern inte alls får träffa sitt barn. Umgängesrätt mellan barnet och föräldern finns fortfarande kvar i många fall.

Hur gör man för att ansöka om ensam vårdnad?

En ansökan om ensam vårdnad ska aldrig göras utifrån ens egna sårade och upprörda känslor av bitterhet mot den forna partnern. Här handlar det alltid om att se till barnets bästa. Den ena föräldern kan själv välja att frivilligt överlåta vårdnaden om barnet till den andre föräldern. Då kontaktar man socialtjänstens familjerättsenhet för att skriva avtal om vårdnad och umgänge. I annat fall kan man försöka med samarbetssamtal hos socialtjänsten. Fungerar inte det lämnar den förälder som vill ha ensam vårdnad in en stämningsansökan om det till tingsrätten där man bor. Om den andre föräldern motsätter sig detta blir det inledningen på en vårdnadstvist.

23 Apr 2020